ОКЭДы в Республике Казахстан


Для поиска нажмите ctrl+F

 
Код Наименование - РУС Наименование - Каз
A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну
011 Выращивание сезонных культур Маусымдық дақылдарды өсіру
0111 Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдарды өсіру
01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство Тұқым шаруашылығын қосқанда, дәнді дақылдарды және бұршақ дақылдарын өсіру
01112 Выращивание масличных культур и их семян Майлы өсімдіктерді және олардың тұқымдарын өсіру
0112 Выращивание риса Күрішті өсіру
01120 Выращивание риса Күрішті өсіру
0113 Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов Көкөністерді және қауындарды, көкөністердің тамыр тәрізді және түйнекті түрлерін өсіру
01131 Выращивание картофеля и посадочного материала Картопты және отырғызылатын материалдарды өсіру
01132 Выращивание овощей, их семян и рассады Көкөністерді, олардың тұқымдары мен көшеттерін өсіру
01133 Выращивание сахарной свеклы и семян Қант қызылшасын және тұқымдарын өсіру
0114 Выращивание сахарного тростника Қант қамысын өсіру
01140 Выращивание сахарного тростника Қант қамысын өсіру
0115 Выращивание табака Темекіні өсіру
01150 Выращивание табака Темекіні өсіру
0116 Выращивание волокнистых прядильных культур Талшықты дақылдарды өсіру
01161 Выращивание хлопка-сырца Шитті мақтаны өсіру
01162 Выращивание волокнистых прядильных культур и их семян Талшықты дақылдарды және олардың тұқымдарын өсіру
0119 Выращивание прочих сезонных культур Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру
01191 Выращивание кормовых культур и их семян Азық дақылдарын және олардың тұқымдарын өсіру
01192 Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур Гүл өсіру, гүл тұқымдары шаруашылығы
01199 Выращивание прочих сезонных культур Маусымдық басқа дақылдарды өсіру
012 Выращивание многолетних культур Көп жылдық дақылдарды өсіру
0121 Выращивание винограда Жүзімді өсіру
01210 Выращивание винограда Жүзімді өсіру
0122 Выращивание тропических и субтропических фруктов Тропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру
01220 Выращивание тропических и субтропических фруктов Тропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру
0123 Выращивание цитрусовых фруктов Цитрусты жемістерді өсіру
01230 Выращивание цитрусовых фруктов Цитрусты жемістерді өсіру
0124 Выращивание семечковых и косточковых плодов Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру
01240 Выращивание семечковых и косточковых плодов Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру
0125 Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов Жеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру
01250 Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов Жеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру
0126 Выращивание масленичных фруктов Майлы жемістерді өсіру
01260 Выращивание масленичных фруктов Майлы жемістерді өсіру
0127 Выращивание культур для производства напитков Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
01270 Выращивание культур для производства напитков Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
0128 Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и фармацевтических культур Дәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті әсер ететін есірткі және фармацевтикалық дақылдарды өсіру
01280 Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и фармацевтических культур Дәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті әсер ететін есірткі және фармацевтикалық дақылдарды өсіру
0129 Выращивание прочих многолетних культур Басқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
01290 Выращивание прочих многолетних культур Басқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
013 Производство продукции питомников Питомник өнімдерін өндіру
0130 Производство продукции питомников Питомник өнімдерін өндіру
01300 Производство продукции питомников Питомник өнімдерін өндіру
014 Животноводство Мал шаруашылығы
0141 Разведение молочных пород скота Малдың сүтті тұқымдарын көбейту
01410 Разведение молочных пород скота Малдың сүтті тұқымдарын көбейту
0142 Разведение прочих пород скота и буйволов Малдың және енекенің басқа да тұқымдарын көбейту
01420 Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мяса Ет алу үшін ірі қара малдың басқа да тұқымдарын көбейту
0143 Разведение лошадей и прочих копытных пород Жылқыларды және басқа да тұяқты тұқымдарды өсіру
01431 Разведение лошадей Жылқыларды өсіру
01432 Разведение и выращивание ослов, мулов или лошаков Есектерді, қашырларды немесе мәстектерді көбейту немесе өсіру
0144 Разведение верблюдов и верблюдовых Түйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру
01440 Разведение верблюдов и верблюдовых Түйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру
0145 Разведение овец и коз Қойларды және ешкілерді өсіру
01450 Разведение овец и коз Қойларды және ешкілерді өсіру
0146 Разведение свиней и поросят Шошқаларды және торайларды өсіру
01460 Разведение свиней и поросят Шошқаларды және торайларды өсіру
0147 Птицеводство Құс шаруашылығы
01471 Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка Ет алу үшін құсты, асыл тұқымды құстарды және балапандар өсіру
01472 Производство яиц Жұмыртқа өндіру
01473 Производство смешанное, мясо-яичное Аралас, ет-жұмыртқа өндірісі
01474 Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций Инкубаторлық-құс шаруашылығы станцияларының қызметі
0149 Разведение прочих видов животных Жануарлардың басқа түрлерін өсіру
01490 Разведение прочих видов животных Жануарлардың басқа түрлерін өсіру
015 Смешанное сельское хозяйство Аралас ауыл шаруашылығы
0150 Смешанное сельское хозяйство Аралас ауыл шаруашылығы
01500 Смешанное сельское хозяйство Аралас ауыл шаруашылығы
016 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
0161 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
01611 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
01612 Эксплуатация оросительных систем Жер суару жүйесін пайдалану
0162 Вспомогательные виды деятельности по разведению животных Жануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
01620 Вспомогательные виды деятельности по разведению животных Жануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
0163 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая Астықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
01630 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая Астықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
0164 Обработка и подготовка семян для размножения Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау
01640 Обработка и подготовка семян для размножения Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау
017 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
0170 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
01700 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
02 Лесоводство и лесозаготовки Орман шаруашылығы және ағаш дайындау
021 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
0210 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
02100 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
022 Лесозаготовки Ағаш материалдарын дайындау
0220 Лесозаготовки Ағаш материалдарын дайындау
02200 Лесозаготовки Ағаш материалдарын дайындау
023 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
0230 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
02300 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
024 Технические услуги в области лесоводства Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
0240 Технические услуги в области лесоводства Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
02400 Технические услуги в области лесоводства Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
03 Рыболовство и аквакультура Балық шаруашылығы және аквадақыл
031 Рыболовство Балық аулау
0311 Морское рыболовство Теңізде балық аулау
03110 Морское рыболовство Теңізде балық аулау
0312 Пресноводное рыболовство Тұщы суда балық аулау шаруашылығы
03120 Пресноводное рыболовство Тұщы суда балық аулау шаруашылығы
032 Аквакультура Аквадақыл
0321 Морская аквакультура Теңіз аквадақылы
03210 Морская аквакультура Теңіз аквадақылы
0322 Пресноводная аквакультура Тұщы сулық аквадақыл
03220 Пресноводная аквакультура Тұщы сулық аквадақыл
B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ
05 Добыча угля и лигнита Көмір және лигнит өндіру
051 Добыча каменного угля Тас көмірді өндіру
0510 Добыча каменного угля Тас көмірді өндіру
05101 Добыча каменного угля открытым способом Тас көмірді ашық тәсілмен өндіру
05102 Добыча каменного угля подземным способом Тас көмірді жер асты тәсілімен өндіру
05103 Обогащение каменного угля Тас көмірді байыту
052 Добыча лигнита Лигнитті өндіру
0520 Добыча лигнита Лигнитті өндіру
05201 Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом Лигнитті (қоңыр көмірді) ашық тәсілмен өндіру
05202 Добыча лигнита (бурого угля) подземным способом Лигнитті (қоңыр көмірді) жер асты тәсілімен өндіру
05203 Обогащение лигнита (бурого угля) Лигнитті (қоңыр көмірді) байыту
06 Добыча сырой нефти и природного газа Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру
061 Добыча сырой нефти Шикі мұнайды өндіру
0610 Добыча сырой нефти Шикі мұнайды өндіру
06100 Добыча сырой нефти и попутного газа Шикі мұнайды және ілеспе газды өндіру
062 Добыча природного газа Табиғи газды өндіру
0620 Добыча природного газа Табиғи газды өндіру
06200 Добыча природного газа (исключен Приказом №308) Табиғи газды өндіру
06201 Добыча природного газа,кроме метана Метаннан басқа табиғи газды өндіру
06202 Добыча метана из угольных месторождений Көмір кен орнынан метанды өндіру
07 Добыча металлических руд Металл кендерін өндіру
071 Добыча железной руды Темір кенін өндіру
0710 Добыча железной руды Темір кенін өндіру
07101 Добыча железной руды подземным способом Темір кенін жер асты тәсілімен өндіру
07102 Добыча железной руды открытым способом Темір кенін ашық тәсілмен өндіру
072 Добыча руд цветных металлов Түсті металдар кендерін өндіру
0721 Добыча урановой и ториевой руды Уран және торий кенін өндіру
07210 Добыча урановой и ториевой руды Уран және торий кенін өндіру
0729 Добыча руд других цветных металлов Басқа түсті металл кендерін өндіру
07291 Добыча и обогащение алюминий-содержащего сырья Құрамында шикізат бар алюминийді өндіру және байыту
07292 Добыча и обогащение медной руды Мыс кенін өндіру және байыту
07293 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды Қорғасын-мырыш кенін өндіру және байыту
07294 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд Никель-кобальт кенін өндіру және байыту
07295 Добыча и обогащение титаново-магниевого сырья (руды) Титан-магний шикізатын (кенін) өндіру және байыту
07296 Добыча и обогащение оловянной руды Қалайы кенін өндіру және байыту
07297 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд Сүрме-сынап кенін өндіру және байыту
07298 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов Бағалы металдар мен сирек кездесетін металл кендерін өндіру
07299 Добыча прочих руд цветных металлов Басқа түсті металл кендерін өндіру
08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары
081 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров Тас, саз және құм карьерлерін қазу
0811 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев Сәндік және құрылыс тастарын, әктас, гипс, бор және тақтатас өндіру
08111 Добыча декоративного и строительного камня Сәндік және құрылыс тасын өндіру
08112 Добыча известняка, гипса и мела Әктасты, гипсті және борды өндіру
08113 Добыча сланцев Тақтатас өндіру
0812 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру
08121 Разработка гравийных и песчаных карьеров Малтатасты және құмды карьерлерді қазу
08122 Добыча глины и каолина Балшық және каолин өндіру
089 Отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, не включенные в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу және кен өндіру өнеркәсібінің салалары
0891 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений Химиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру
08910 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений Химиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру
0892 Добыча торфа Шымтезек өндіру
08920 Добыча торфа Шымтезек өндіру
0893 Добыча соли Тұз өндіру
08930 Добыча соли Тұз өндіру
0899 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие категории Басқа санаттарға енгізілмеген кен өндіру өнеркәсібінің өзге салалары
08991 Добыча асбестовой руды Асбест кенін өндіру
08992 Добыча и обогащение неметаллических руд Металл емес кенді өндіру және байыту
08993 Добыча сырья для естественных и искусственных пористых заполнителей Табиғи және жасанды кеуекті толтырғыштар үшін шикізат өндіру
08994 Добыча исходного сырья для стекольной промышленности Шыны өнеркәсібі үшін бастапқы шикізат өндіру
08995 Добыча драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, самоцветов и янтаря Асыл тастар (алмастан басқа) және жартылай асыл тастар, жарқырауық тастар және кәріптас өндіру
08996 Добыча алмазов Алмас өндіру
09 Технические услуги в области горнодобывающей промышленности Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер
091 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа Мұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық қызмет көрсету
0910 Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа Мұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
09100 Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа Мұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
099 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
0990 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
09900 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ
10 Производство продуктов питания Тамақ өнімдерін өндіру
101 Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру
1011 Переработка и консервирование мяса Етті қайта өңдеу және консервілеу
10110 Переработка и консервирование мяса Етті қайта өңдеу және консервілеу
1012 Переработка и консервирование мяса домашней птицы Үй құсының етін қайта өңдеу және консервілеу
10120 Переработка и консервирование мяса домашней птицы Үй құсының етін қайта өңдеу және консервілеу
1013 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
10130 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
102 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
1020 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
10200 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
103 Переработка и консервирование фруктов и овощей Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу
1031 Переработка и консервирование картофеля Картопты өңдеу және консервілеу
10310 Переработка и консервирование картофеля Картопты өңдеу және консервілеу
1032 Производство фруктовых и овощных соков Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру
10320 Производство фруктовых и овощных соков Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру
1039 Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей Жемістерді және көкөністерді өңдеудің және сақтаудың басқа түрлері
10390 Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей Жемістерді және көкөністерді өңдеудің және сақтаудың басқа түрлері
104 Производство растительных и животных масел и жиров Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру
1041 Производство масел и жиров Май және тоң май өндіру
10411 Производство неочищенных масел и жиров Тазартылмаған май және тоң май өндіру
10412 Производство рафинированных масел и жиров Тазартылған май және тоң май өндіру
1042 Производство маргарина и подобных животных жиров Маргаринді және ұқсас мал майын өндіру
10420 Производство маргарина и подобных животных жиров Маргаринді және ұқсас мал майын өндіру
105 Производство молочных продуктов Сүт өнімдерін өндіру
1051 Переработка молока и производство сыра Сүтті өңдеу және сырды өндіру
10511 Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров Консервіленген сүттен басқа сүтті өңдеу және сырды өндіру
10512 Производство молочных консервов Сүт консервілерін өндіру
1052 Производство мороженого Балмұздақ өндіру
10520 Производство мороженого Балмұздақ өндіру
106 Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру
1061 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру
10611 Производство муки Ұн өндіру
10612 Производство круп Жарма өндіру
10613 Производство пищевых концентратов Тағамдық концентраттарды өндіру
1062 Производство крахмала и продукции из крахмала Крахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру
10620 Производство крахмала и продукции из крахмала Крахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру
107 Производство хлебобулочных и мучных изделий Нан және ұн өнімдерін өндіру
1071 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру
10710 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру
1072 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру
10720 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру
1073 Производство макаронных изделий Макарон өнімдерін өндіру
10730 Производство макаронных изделий Макарон өнімдерін өндіру
108 Производство прочих продуктов питания Басқа да тамақ өнімдерін өндіру
1081 Производство сахара Қант өндіру
10810 Производство сахара Қант өндіру
1082 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
10820 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
1083 Переработка чая и кофе Шайды және кофені өңдеу
10830 Переработка чая и кофе Шайды және кофені өңдеу
1084 Производство пряностей и приправ Дәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру
10840 Производство пряностей и приправ Дәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру
1085 Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру
10850 Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру
1086 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру
10860 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру
1089 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории Басқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
10891 Производство супов, бульонов и яйцепродуктов Көже, сорпа және жұмыртқа өнімдерін өндіру
10892 Производство дрожжей Ашытқы өндіру
10899 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории Басқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
109 Производство готовых кормов для животных Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру
1091 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах Фермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
10910 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах Фермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
1092 Производство готовых кормов для домашних животных Үй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
10920 Производство готовых кормов для домашних животных Үй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
11 Производство напитков Сусындарды өндіру
110 Производство напитков Сусындарды өндіру
1101 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков Спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру
11010 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков Спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру
1102 Производство вина из винограда Жүзімнен шарап жасау
11020 Производство вина из винограда Жүзімнен шарап жасау
1103 Производство сидра и прочих фруктовых вин Сидрді және басқа да жеміс шараптарын өндіру
11030 Производство сидра и прочих фруктовых вин Сидрді және басқа да жеміс шараптарын өндіру
1104 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала Ашыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
11040 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала Ашыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
1105 Производство пива Сыра өндіру
11050 Производство пива Сыра өндіру
1106 Производство солода Уыт өндіру
11060 Производство солода Уыт өндіру
1107 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
11070 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
12 Производство табачных изделий Темекі өнімдерін өндіру
120 Производство табачных изделий Темекі өнімдерін өндіру
1200 Производство табачных изделий Темекі өнімдерін өндіру
12001 Ферментация табака Темекіні ыдырату
12002 Производство табачных изделий Темекі өнімдерін өндіру
13 Производство текстильных изделий Тоқыма бұйымдарын өндіру
131 Прядильное, ткацкое и отделочное производство Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі
1310 Прядильное, ткацкое и отделочное производство Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі
13101 Подготовка хлопчатобумажного волокна Мақта-мата талшықтарын дайындау
13102 Прядение хлопчатобумажного волокна Мақта-мата талшығын иіру
13103 Подготовка шерстяного волокна Жүн талшықты дайындау
13104 Прядение шерстяного волокна Жүн талшығын иіру
13105 Подготовка льняного и прочих растительных волокон Зығыр және басқа да өсімдік талшықтарын дайындау
13106 Прядение льняного и прочих растительных волокон Зығыр және басқа да өсімдік талшықтарын иіру
13107 Подготовка шелкового волокна Жібек талшықты дайындау
13108 Производство шелковой пряжи Жібек иірілген жіпті өндіру
13109 Производство швейных ниток Тігін жіптерін өндіру
132 Производство текстильных изделий Тоқыма бұйымдарын өндіру
1320 Производство текстильных изделий Тоқыма бұйымдарын өндіру
13201 Производство хлопчатобумажных тканей Мақта-мата өндіру
13202 Производство шерстяных тканей Жүн маталарды өндіру
13203 Производство шелковых тканей Жібек мата жасау
13204 Производство льняных тканей Зығыр маталар өндіру
13209 Производство прочих тканей Басқа да маталарды өндіру
133 Производство готовых текстильных изделий Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
1330 Производство готовых текстильных изделий Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
13300 Производство готовых текстильных изделий Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
139 Производство прочих текстильных изделий Басқа да тоқыма бұйымдарын өндіру
1391 Производство трикотажного полотна Трикотаж маталар өндіру
13911 Производство трикотажного полотна Трикотаж маталар өндіру
13912 Производство искусственного меха Жасанды жүн өндіру
1392 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
13920 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
1393 Производство ковров и ковровых изделий Кілем және кілем бұйымдарын өндіру
13930 Производство ковров и ковровых изделий Кілем және кілем бұйымдарын өндіру
1394 Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетей Жіп, арқан, жіңішке арқан, бауша, бау өндіру және тор тоқу
13941 Производство канатов, веревок, шпагата Арқан, бау, шпагат өндіру
13942 Производство изделий из веревок и сетей Баулардан және торлардан жасалған бұйымдарды өндіру
1395 Производство нетканых изделий, за исключением одежды Киімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
13950 Производство нетканых изделий, за исключением одежды Киімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
1396 Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий Басқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру
13960 Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий Басқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру
1399 Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории Басқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
13991 Производство текстильной галантереи Тоқыма галантереясын өндіру
13992 Производство валяльно-войлочных изделий Тоқыма-киіз бұйымдарын өндіру
13999 Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории Басқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
14 Производство одежды Киім өндіру
141 Производство одежды, кроме одежды из меха Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру
1411 Производство одежды из кожи Теріден тігілген киімді өндіру
14110 Производство одежды из кожи Теріден тігілген киімді өндіру
1412 Производство спецодежды Арнайы киімді өндіру
14120 Производство спецодежды Арнайы киімді өндіру
1413 Производство верхней одежды Сырт киімді өндіру
14130 Производство верхней одежды Сырт киімді өндіру
1414 Производство нижнего белья Іш киімді өндіру
14140 Производство нижнего белья Іш киімді өндіру
1419 Производство прочих видов одежды и аксессуаров Киімдердің және аксессуарлардың басқа да түрлерін өндіру
14191 Производство головных уборов Бас киімдер өндіру
14199 Производство другой одежды и принадлежностей Басқа киімдерді және керек-жарақтарды өндіру
142 Производство меховых изделий Үлбір бұйымдарды өндіру
1420 Производство меховых изделий Үлбір бұйымдарды өндіру
14200 Производство меховых изделий Үлбір бұйымдарды өндіру
143 Производство вязаных и трикотажных изделий и одежды Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру
1431 Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий Тоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
14310 Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий Тоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
1439 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий Басқа да тоқылған және тоқыма бұйымдар өндіру
14390 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий Басқа да тоқылған және тоқыма бұйымдар өндіру
15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру
151 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха Теріні илеу және өңдеу; жүк сөмкесін, әйелдер сөмкесін, қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу және бояу
1511 Дубление и выделка кожи; выделка и окрашивание меха Теріні илеу және өңдеу; үлбірді өңдеу және бояу
15111 Дубление и выделка кожи Теріні илеу және өңдеу
15112 Производство искусственных кож и пленочных материалов Жасанды теріні және жұқа материалдарды өндіру
15113 Выделка и окрашивание меха Үлбірді өңдеу және бояу
1512 Производство багажных сумок, дамских сумочек и тп, шорных изделий и сбруи Жүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және т.с.с. қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру
15121 Производство багажных сумок, дамских сумочек и аналогичных изделий Жүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және ұқсас бұйымдарды өндіру
15122 Производство шорно-седельных изделий Қайыс-ершік бұйымдарын өндіру
152 Производство обуви Аяқ киім өндіру
1520 Производство обуви Аяқ киім өндіру
15200 Производство обуви Аяқ киім өндіру
16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру
161 Лесопильное и строгальное производство Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі
1610 Лесопильное и строгальное производство Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі
16101 Лесопильное и строгальное производство Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі
16102 Антисептирование древесины Ағаштарды зарарсыздандыру
16103 Производство сборных деревянных покрытий Құрама ағаш төсемдерін өндіру
162 Производство продукции из древесины, пробки, соломки и материалов для плетения Ағаш, тоз, сабан немесе өруге арналған материалдардан өнімдер өндіру
1621 Производство шпона, фанеры, плит и панелей Қабыршақ, фанер, тақта және панель өндіру
16210 Производство шпона, фанеры, плит и панелей Қабыршақ, фанер, тақта және панель өндіру
1622 Производство сборных паркетных покрытий Құрама паркет жабындарды өндіру
16220 Производство сборных паркетных покрытий Құрама паркет жабындарды өндіру
1623 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру
16231 Производство деревянных изделий Ағаш бұйымдар өндіру
16232 Производство сборных домов, преимущественно из дерева Көбінесе ағаштан жасалған құрама үйлер өндірісі
16233 Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборноразборных зданий и помещений Ағаш контейнерлі, тұтас тасымалданатын және жиналмалы-құрылмалы ғимараттар мен үй-жайларды өндіру
1624 Производство деревянной тары Ағаш ыдыстарды өндіру
16240 Производство деревянной тары Ағаш ыдыстарды өндіру
1629 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения Басқа ағаш бұйымдарын өндіру; тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру
16291 Производство разных деревянных изделий Әр түрлі ағаш бұйымдарын өндіру
16292 Производство декоративных изделий из дерева Ағаштан сәндік бұйымдар өндіру
16293 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения Ағаш, тоз, сабан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру
17 Производство бумаги и бумажной продукции Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру
171 Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона Ағаш массасы мен целлюлозаны, қағаз және қатырма қағазды өндіру
1711 Производство древесной массы и целлюлозы Ағаш массасы мен целлюлозаны өндіру
17110 Производство древесной массы и целлюлозы Ағаш массасы мен целлюлозаны өндіру
1712 Производство бумаги и картона Қағаз және қатырма қағаз өндіру
17120 Производство бумаги и картона Қағаз және қатырма қағаз өндіру
172 Производство изделий из бумаги и картона Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру
1721 Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары Бүрмеленген қатырма қағаз, қағаз және қатырма қағаздан қапқорап өндіру
17211 Производство гофрированного картона Бүрмеленген қатырма қағаз өндіру
17212 Производство бумажной и картонной тары Қағаз және қатырма қағаздан қапқорап өндіру
1722 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения Шаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын жасау
17220 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения Шаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын жасау
1723 Производство писчебумажных изделий Жазу қағазы бұйымдарын өндіру
17230 Производство писчебумажных изделий Жазу қағазы бұйымдарын өндіру
1724 Производство обоев Тұсқағаздар өндіру
17240 Производство обоев Тұсқағаздар өндіру
1729 Производство прочих изделий из бумаги и картона Қағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
17290 Производство прочих изделий из бумаги и картона Қағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
18 Печать и воспроизведение записанных материалов Жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту
181 Издательское дело и услуги, связанные с издательским делом Баспа ісі және баспа ісіне байланысты қызмет көрсету түрлері
1811 Печатание газет Газет басып шығару
18110 Печатание газет Газет басып шығару
1812 Прочие виды издательской деятельности Баспа өндірісінің басқа түрлері
18120 Прочие виды издательской деятельности Баспа өндірісінің басқа түрлері
1813 Изготовление печатных форм и информационная деятельность Баспа қалыптарын дайындау және ақпараттық қызмет
18130 Изготовление печатных форм и информационная деятельность Баспа қалыптарын дайындау және ақпараттық қызмет
1814 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услуги Брошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету
18140 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услуги Брошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету
182 Воспроизведение записей с носителя Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
1820 Воспроизведение записей с носителя Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
18201 Воспроизведение звукозаписей Дыбыс жазбаларын жаңғырту
18202 Воспроизведение видеозаписей Бейне жазбаларды жаңғырту
18203 Воспроизведение программного обеспечения и баз данных Бағдарламалық қамтамасыз ету мен дерекқорларды жаңғырту
19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
191 Производство продукции коксовых печей Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
1910 Производство продукции коксовых печей Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
19100 Производство продукции коксовых печей Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
192 Производство продуктов нефтепереработки Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
1920 Производство продуктов нефтепереработки Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
19201 Производство продуктов нефтепереработки Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
19202 Агломерация торфа и производство торфяных брикетов Шымтезекті агломерациялау және шымтезек текшелерін өндіру
19203 Агломерация и производство угольных брикетов Көмір кесекшелерін агломерациялау және өндіру
19204 Агломерация и производство брикетов лигнита Лигнит кесекшелерін агломерациялау және өндіру
20 Производство продуктов химической промышленности Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру
201 Производство основных химикатов, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы пішіндегі пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру
2011 Производство промышленных газов Өнеркәсіптік газды өндіру
20110 Производство промышленных газов Өнеркәсіптік газды өндіру
2012 Производство красителей и пигментов Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру
20120 Производство красителей и пигментов Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру
2013 Производство прочих основных неорганических химических веществ Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
20130 Производство прочих основных неорганических химических веществ Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
2014 Производство прочих основных органических химических веществ Басқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру
20141 Производство дубильных веществ Илейтін заттар өндіру
20142 Производство биоэтанола Биоэтанол өндіру
20149 Производство прочих основных органических химических веществ Басқа да органикалық химиялық заттар өндіру
2015 Производство удобрений и азотосодержащих смесей Тыңайтқыштар және құрамында азот болатын қоспалар өндіру
20151 Производство удобрений Тыңайтқыштар өндіру
20152 Производство азотных соединений Азот қоспаларын өндіру
2016 Производство пластмасс в первичной форме Пластмассаны бастапқы пішінде өндіру
20160 Производство пластмасс в первичной форме Пластмассаны бастапқы пішінде өндіру
2017 Производство синтетического каучука в первичной форме Синтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
20170 Производство синтетического каучука в первичной форме Синтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
202 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
2020 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
20200 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
203 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
2030 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
20301 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
20302 Производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаков Дайын еріткіштер мен бояу мен лак сұйылтқыштарын өндіру
204 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру
2041 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру
20410 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру
2042 Производство парфюмерных и косметических средств Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру
20420 Производство парфюмерных и косметических средств Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру
205 Производство прочих химических продуктов Өзге химиялық өнімдер өндіру
2051 Производство взрывчатых веществ Жарылғыш заттар өндіру
20511 Производство взрывчатых веществ Жарылғыш заттар өндіру
20512 Производство спичек Сіріңке өндіру
2052 Производство клея Желім өндіру
20520 Производство клея Желім өндіру
2053 Производство эфирных масел Эфир майларын өндіру
20530 Производство эфирных масел Эфир майларын өндіру
2059 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории Басқа санаттарға енгізілмеген өзге химиялық өнімдер өндіру
20591 Производство фотоматериалов Фотоматериалдар өндіру
20592 Производство желатина Желатин өндіру
20593 Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделий Тоқыма бұйымдарын әрлеуде қолданылатын материалдарды өндіру
20594 Производство технического углерода (сажи) Техникалық көміртегі (күйе) өндіру
20599 Производство других химических продуктов Басқа химиялық өнімдерді өндіру
206 Производство искусственных волокон Жасанды талшықтар өндіру
2060 Производство искусственных волокон Жасанды талшықтар өндіру
20600 Производство искусственных волокон Жасанды талшықтар өндіру
21 Производство основных фармацевтических продуктов Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
211 Производство основных фармацевтических продуктов Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
2110 Производство основных фармацевтических продуктов Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
21100 Производство основных фармацевтических продуктов Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
212 Производство фармацевтических препаратов Фармацевтикалық препараттар өндіру
2120 Производство фармацевтических препаратов Фармацевтикалық препараттар өндіру
21201 Производство фармацевтических препаратов Фармацевтикалық препараттар өндіру
21202 Производство лекарственных препаратов для ветеринарии Ветеринарияға арналған дәрілік препараттарды өндіру
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру
221 Производство резиновых изделий Резеңке өнімдерін өндіру
2211 Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых покрышек Резеңке тыстар мен камералар өндіру; резеңке тыстарды қалпына келтіру
22111 Производство резиновых покрышек и камер Резеңке тыстар мен камералар өндіру
22112 Восстановление резиновых шин и покрышек Резеңке шиналар мен тыстарды қалпына келтіру
2219 Производство прочей резиновой продукции Өзге резеңке өнімдерін өндіру
22191 Производство резинотехнических изделий Резеңке техникалық бұйымдарды өндіру
22192 Производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий Санитарлық-гигиеналық және медициналық резеңке бұйымдарын өндіру
222 Производство пластмассовых изделий Пластмасса бұйымдарын өндіру
2221 Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру
22210 Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру
2222 Производство пластиковых упаковок для товаров Тауарларға арналған пластик ораулар өндіру
22220 Производство пластиковых упаковок для товаров Тауарларға арналған пластик ораулар өндіру
2223 Производство строительных пластиковых изделий Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру
22231 Производство строительных пластиковых изделий Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру
22232 Производство линолеума и прочих эластичных покрытий для пола Еденге арналған линолеум және өзге эластикалық жабындылар өндіру
2229 Производство прочих пластиковых изделий Өзге пластик бұйымдарын өндіру
22290 Производство прочих пластиковых изделий Өзге пластик бұйымдарын өндіру
23 Производство прочей не металлической минеральной продукции Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру
231 Производство стекла и изделий из стекла Шыны және шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру
2311 Производство листового стекла Табақты әйнек өндіру
23110 Производство листового стекла Табақты әйнек өндіру
2312 Формирование и обработка листового стекла Табақты әйнекті құрастыру және өңдеу
23120 Формирование и обработка листового стекла Табақты әйнекті құрастыру және өңдеу
2313 Производство полых стеклянных изделий Іші қуыс шыны бұйымдарын өндіру
23131 Производство стеклянной тары Шыны ыдыс өндіру
23132 Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла и стеклянной посуды Шыныдан және шыны ыдыстан жасалатын шаруашылық-тұрмыстық бұйымдарды өндіру
2314 Производство стекловолокна Шыны талшықтар өндіру
23140 Производство стекловолокна Шыны талшықтар өндіру
2319 Производство и обработка прочих стеклянных изделий Өзге шыны бұйымдарын өңдеу және шығару
23191 Производство электротехнического и электровакуумного стекла Электротехникалық және электровакуумдық шыныларды өндіру
23192 Производство химико-лабораторной посуды из стекла Шыныдан жасалатын химиялық-зертханалық ыдыстарды өндіру
23199 Производство стеклянных изделий, не включенных в другие категории Басқа санаттарға енгізілмеген шыны бұйымдарды өндіру
232 Производство огнеупорных изделий Отқа төзімді бұйымдар өндіру
2320 Производство огнеупорных изделий Отқа төзімді бұйымдар өндіру
23200 Производство огнеупорных изделий Отқа төзімді бұйымдар өндіру
233 Производство строительных материалов из глины Саздан құрылыс материалдарын өндіру
2331 Производство керамических покрытий и плит Қыш төсемдер мен плиталар өндіру
23310 Производство керамических покрытий и плит Қыш төсемдер мен плиталар өндіру
2332 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру
23320 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру
234 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий Өзге фарфор және қыш бұйымдар өндіру
2341 Производство керамических бытовых и декоративных изделий Тұрмыстық қыш және сәндік бұйымдар өндіру
23411 Производство хозяйственно-бытовых изделий из фарфора и фаянса Фарфор мен фаянстан тұрмыстық-шаруашылық бұйымдар өндіру
23412 Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделий Тұрмыстық-шаруашылық қыш құмыра бұйымдарын өндіру
2342 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования Гигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
23420 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования Гигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
2343 Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры Қыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
23430 Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры Қыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
2344 Производство прочих технических керамических изделий Өзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
23440 Производство прочих технических керамических изделий Өзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
2349 Производство прочих керамических изделий Өзге қыш бұйымдарын өндіру
23490 Производство прочих керамических изделий Өзге қыш бұйымдарын өндіру
235 Производство цемента, извести и штукатурки Цемент, әк және сылақ өндіру
2351 Производство цемента, включая клинкеры Клинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
23510 Производство цемента, включая клинкеры Клинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
2352 Производство извести и строительного гипса Әк және құрылыс ғанышын өндіру
23521 Производство извести Әк өндіру
23522 Производство известняковой и доломитовой муки Әк және доломит ұндарын өндіру
23523 Производство штукатурки из гипса Ғаныштан сылақ өндіру
236 Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целей Бетоннан, цементтен және ғаныштан құрылысқа арналған бұйымдар өндіру
2361 Производство строительных изделий из бетона Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру
23611 Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий Жиналатын темірбетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру
23612 Производство стеновых блоков Қабырға блоктарын өндіру
23613 Производство силикатного кирпича Силикат кірпішін өндіру
2362 Производство изделий из гипса для строительных целей Ғаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
23620 Производство изделий из гипса для строительных целей Ғаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
2363 Производство бетона готового для использования Пайдалану үшін дайын бетон өндіру
23631 Производство товарного бетона Тауар бетонын өндіру
23632 Производство асфальтобетона Асфальт бетонын өндіру
2364 Производство сухих бетонных смесей Құрғақ бетон қоспаларын өндіру
23640 Производство сухих бетонных смесей Құрғақ бетон қоспаларын өндіру
2365 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента Асбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру
23650 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента Асбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру
2369 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента Бетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру
23690 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента Бетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру
237 Резка, обработка и отделка камня Тасты кесу, өңдеу және әрлеу
2370 Резка, обработка и отделка камня Тасты кесу, өңдеу және әрлеу
23700 Резка, обработка и отделка камня Тасты кесу, өңдеу және әрлеу
239 Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции Түрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
2391 Производство абразивных изделий Түрпілі бұйымдарды өндіру
23910 Производство абразивных изделий Түрпілі бұйымдарды өндіру
2399 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
23991 Производство асбестотехнических изделий Асбест техникалық бұйымдарын өндіру
23992 Производство минеральных изоляционных материалов Минералды оқшауланған материалдар өндіру
23993 Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов Жұмсақ төсем және гидрооқшаулауыш материалдар өндіру
23994 Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителей Табиғи кеуекті толтырғыштарды өңдеу және жасандыларын өндіру
23995 Производство формовочных материалов Қалыптау материалдарын өндіру
23996 Производство изделий из неметаллических руд Металл емес кендерден бұйымдар өндіру
24 Металлургическая промышленность Металлургия өнеркәсібі
241 Производство чугуна, стали и ферросплавов Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
2410 Производство чугуна, стали и ферросплавов Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
24100 Производство чугуна, стали и ферросплавов Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
242 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
2420 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
24200 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
243 Производство прочих стальных изделий путем первичной обработки Бастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру
2431 Холодное волочение Суықтай созу
24310 Холодное волочение Суықтай созу
2432 Холодная прокатка лент и узких полос Ленталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
24320 Холодная прокатка лент и узких полос Ленталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
2433 Холодная формовка или фальцовка Суықтай пішіндеу немесе бүктеу
24330 Холодная формовка или фальцовка Суықтай пішіндеу немесе бүктеу
2434 Производство проволоки путем холодного вытягивания Сымдарды суықтай созу әдісі арқылы өндіру
24340 Производство проволоки путем холодного вытягивания Сымдарды суықтай созу әдісі арқылы өндіру
244 Производство основных благородных и цветных металлов Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру
2441 Производство благородных (драгоценных) металлов Бағалы (асыл) металдарды өндіру
24410 Производство благородных (драгоценных) металлов Бағалы (асыл) металдарды өндіру
2442 Производство алюминия Алюминий өндіру
24420 Производство алюминия Алюминий өндіру
2443 Производство свинца, цинка и олова Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру
24430 Производство свинца, цинка и олова Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру
2444 Производство меди Мыс өндіру
24440 Производство меди Мыс өндіру
2445 Производство прочих цветных металлов Өзге түсті металдар өндіру
24451 Производство никеля и кобальта Никель және кобальт өндіру
24452 Производство титана и магния, вольфрама и молибдена Титан мен магний, вольфрам мен молибден өндіру
24453 Производство сурьмы и ртути Сүрме және сынап өндіру
24454 Обработка цветных металлов и сплавов Түсті металдар мен балқымаларды өңдеу
24455 Производство редких металлов и полупроводниковых материалов Сирек металдар мен жартылай өткізгіш материалдарды өндіру
2446 Переработка ядерного топлива Ядролық отын өңдеу
24460 Переработка ядерного топлива Ядролық отын өңдеу
245 Литье металлов Металл құю
2451 Литье чугуна Шойын құю
24511 Литье чугуна Шойын құю
24512 Производство труб из чугуна Шойыннан жасалған құбырлар өндіру
2452 Литье стали Болат құю
24520 Литье стали Болат құю
2453 Литье легких металлов Жеңіл металдарды құю
24530 Литье легких металлов Жеңіл металдарды құю
2454 Литье прочих цветных металлов Өзге түсті металдарды құю
24540 Литье прочих цветных металлов Өзге түсті металдарды құю
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау
251 Производство строительных металлических конструкций и изделий Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
2511 Производство строительных металлических конструкций и изделий Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
25111 Производство строительных стальных конструкций Құрылыстық болат конструкцияларын жасау
25112 Производство легких металлических конструкций Жеңіл металл конструкцияларын жасау
25113 Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов Алюминий мен алюминий қоспаларынан құрылыс конструкциялары мен бұйымдарын жасау
25114 Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений Контейнерлі және жиналмалы-жазылмалы ғимараттар мен үй-жайларды жасау
2512 Производство металлических дверей и окон Металл есіктер мен терезелер жасау
25120 Производство металлических дверей и окон Металл есіктер мен терезелер жасау
252 Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров Металл цистерналар, сұйыққоймалар және жүксауыттар жасау
2521 Производство радиаторов и котлов центрального отопления Орталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
25210 Производство радиаторов и котлов центрального отопления Орталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
2529 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
25290 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
253 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
2530 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
25300 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
254 Производство оружия и боеприпасов Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
2540 Производство оружия и боеприпасов Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
25400 Производство оружия и боеприпасов Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
255 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы
2550 Ковка, прессование, штамповка и профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы
25501 Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и прокатки Соғу, баспалау, штампылау және илектеу арқылы дайын металл бұйымдарын немесе жартылай фабрикаттарды өндіру
25502 Производство металлических изделий методом порошковой металлургии Ұнтақ металлургия әдісімен металл бұйымдарын өндіру
256 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру; машина жасаудың негізгі технологиялық процестері
2561 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру
25610 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру
2562 Машинная обработка; обработка и покрытие металлов Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу және жабу
25620 Машинная обработка; обработка и покрытие металлов Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу және жабу
257 Производство столовых приборов, ручных металлических инструментов и металлических изделий общего назначения Асхана құралдарын, металл қол аспаптарын және жалпы мақсатқа арналған металл бұйымдарын өндіру
2571 Производство прочих металлических изделий Өзге металл бұйымдар өндіру
25710 Производство прочих металлических изделий Өзге металл бұйымдар өндіру
2572 Производство замков, петель и шарниров Құлыптар, ілгектер және топсалар жасау
25720 Производство замков, петель и шарниров Құлыптар, ілгектер және топсалар жасау
2573 Производство инструментов Аспаптар жасау
25731 Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента Металл және ағаш өңдеу аспаптарын жасау
25732 Производство сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента Ауыл шаруашылық және бау-бақша аспаптарын жасау
259 Производство прочих готовых металлических изделий Басқа дайын металл бұйымдар жасау
2591 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей Металл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау
25910 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей Металл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау
2592 Производство упаковочного материала из легких металлов Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
25920 Производство упаковочного материала из легких металлов Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
2593 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин Сымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру
25931 Производство изделий из проволоки Сымнан жасалған бұйымдар өндіру
25932 Производство цепей и пружин Шынжыр және серіппелер жасау
2594 Производство крепежных изделий Бекіту бұйымдарын өндіру
25940 Производство крепежных изделий Бекіту бұйымдарын өндіру
2599 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории Басқа санаттарға кірмеген металдан жасалған өзге дайын бұйымдарды өндіру
25991 Производство металлического санитарно-гигиенического оборудования Санитарлы-гигиеналық металл жабдықтарын өндіру
25992 Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря Шаруашылық ыдыс пен ас үй бұйымдарын өндіру
25999 Производство прочих металлических изделий Өзге металл бұйымдарын өндіру
26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды жасау
261 Производство электронных деталей Электронды бөлшектерді өндіру
2611 Производство электронных деталей Электронды бөлшектерді өндіру
26110 Производство электронных деталей Электронды бөлшектерді өндіру
2612 Производство электронных панелей загрузки Электрондық жүктеу панельдерін өндіру
26120 Производство электронных панелей загрузки Электрондық жүктеу панельдерін өндіру
262 Производство компьютеров и периферийного оборудования Компьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру
2620 Производство компьютеров и периферийного оборудования Компьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
26200 Производство компьютеров и периферийного оборудования Компьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
263 Производство оборудования связи Байланыс жабдығын өндіру
2630 Производство коммуникационного оборудования Коммуникациялық жабдықтар өндіру
26301 Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения Өндіріс мақсатындағы теле және радиоаппаратураны өндіру
26302 Производство аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи Кабельді телефон және телеграф байланысына арналған аппаратура өндіру
264 Производство приборов бытовой электроники Тұрмыстық электроника құралдарын өндіру
2640 Производство электронных приборов для пользователей Пайдаланушыларға арналған электронды құралдар өндіру
26400 Производство электронных приборов для пользователей Пайдаланушыларға арналған электронды құралдар өндіру
265 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; наручных часов и прочих видов часов Өлшеуге, тестілеуге және жаңартуға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттарын және өзге сағат түрлерін өндіру
2651 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации Өлшеу, тестілеу және навигациялауға арналған құралдар мен аспаптар өндіру
26511 Производство приборов для измерения механических величин Механикалық өлшемдерді өлшеуге арналған құралдарды өндіру
26512 Производство электроизмерительных приборов Электр өлшеуіш құралдарды жасау
26513 Производство радиоизмерительных приборов Радио өлшеуіш құралдарды жасау
26514 Производство оптических и оптико-механических приборов и аппаратуры Оптикалық және оптикалық-механикалық аспаптар мен аппаратураларды жасау
26515 Производство приборов для физических исследований Физикалық зерттеулерге арналған құралдарды жасау
26516 Производство медико-хирургических инструментов Медициналық-хирургиялық аспаптарды жасау
2652 Производство часов Сағаттарды жасау
26521 Производство часов всех видов Сағаттардың барлық түрлерін жасау
26522 Производство приборов для регистрации времени Уақытты тіркеуге арналған құралдарды жасау
26523 Производство деталей и принадлежностей для часов Сағатқа арналған бөлшектер мен керек-жарақтарды жасау
266 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
2660 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
26600 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
267 Производство оптических приборов и фотографического оборудования Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
2670 Производство оптических приборов и фотографического оборудования Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
26701 Производство оптических приборов Оптикалық құралдар жасау
26702 Производство фото- и кинооборудования Фото және кино жабдықтарын жасау
268 Производство магнитных и оптических средств передачи информации Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
2680 Производство магнитных и оптических средств передачи информации Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
26800 Производство магнитных и оптических средств передачи информации Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
27 Производство электрического оборудования Электр жабдықтарын жасау
271 Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и контрольной аппаратуры Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды және электр бөлгіш және бақылағыш аппаратурасын жасау
2711 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды жасау
27110 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов (без ремонта) Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды жасау (жөндеусіз)
2712 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры Электр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау
27120 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (без ремонта) Электр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау (жөндеусіз)
272 Производство батарей и аккумуляторов Батареялар және аккумуляторлар жасау
2720 Производство батарей и аккумуляторов Батареялар және аккумуляторлар жасау
27200 Производство батарей и аккумуляторов Батареялар және аккумуляторлар жасау
273 Производство электропроводки и электропроводных приборов Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау
2731 Производство волоконно-оптического кабеля Талшықты-оптикалық кабель жасау
27310 Производство волоконно-оптического кабеля Талшықты-оптикалық кабель жасау
2732 Производство прочих видов электропровода и кабеля Электр сымының және кабельдің өзге түрлерін жасау
27320 Производство прочих видов электропровода и кабеля Электр сымының және кабельдің өзге түрлерін жасау
2733 Производство электроприборов Электр құралдарын жасау
27330 Производство электроприборов Электр құралдарын жасау
274 Производство электроосветительного оборудования Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
2740 Производство электроосветительного оборудования Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
27401 Производство электроламп Электр шамдарын жасау
27402 Производство осветительных приборов Жарықтандыру құралдарын жасау
275 Производство бытовых приборов Тұрмыстық құралдар жасау
2751 Производство электробытовых приборов Электротұрмыстық құралдар жасау
27511 Производство электробытовых приборов, кроме холодильников и морозильников Тоңазытқыш пен мұздатқыштан басқа, электротұрмыстық құралдар жасау
27512 Производство бытовых холодильников и морозильников Тұрмыстық тоңазытқыш пен мұздатқыштарды жасау
2752 Производство не электрических бытовых приборов Электрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
27520 Производство не электрических бытовых приборов Электрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
279 Производство прочего электрического оборудования Өзге электр жабдықтарын жасау
2790 Производство прочего электрического оборудования Өзге электр жабдықтарын жасау
27901 Производство электродной продукции Электрод өнімдерін жасау
27902 Производство электроизоляционных изделий Электр оқшаулағыш бұйымдарын жасау
27903 Производство электросигнального оборудования Электросигналды жабдықтар жасау
27909 Производство прочих электромеханизмов и приборов Өзге де электр тетігі мен құралдарын жасау
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау
281 Производство машин общего назначения Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау
2811 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей Авиациялық, автокөліктік және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштарды және турбиналарды жасау
28111 Производство двигателей Қозғалтқыштарды жасау
28112 Производство турбин Турбиналар жасау
2812 Производство гидравлического оборудования Гидравликалық жабдықты жасау
28120 Производство гидравлического оборудования Гидравликалық жабдықты жасау
2813 Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов Басқа сорғыларды, сығымдағыштарды, тығындарды және клапандарды жасау
28131 Производство вакуумных и воздушных насосов Вакуум және ауа сорғыш жасау
28132 Производство компрессоров Сығымдағыштарды жасау
2814 Производство прочих кранов и вентилей Басқа крандар мен шұралар жасау
28140 Производство прочих кранов и вентилей Басқа крандар мен шұралар жасау
2815 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов Мойынтіректерді, жетектерді және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді жасау
28151 Производство подшипников Мойынтіректерді жасау
28152 Производство общемашиностроительных узлов и деталей Жалпы машина жасау түйіндері мен бөлшектерін жасау
282 Производство прочей техники общего назначения Жалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау
2821 Производство плит, печей и печных горелок Плиталарды, пештерді және оттықтарды жасау
28211 Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей Электрлік емес пештерді, оттықтарды, пештерге арналған қондырғыларды жасау
28212 Производство электрических печей Электр пештерін жасау
2822 Производство подъемного и транспортировочного оборудования Көтеру және тасымалдау жабдықтарын жасау
28221 Производство кранов (без строительных) Крандарды жасау (құрылыстық емес)
28222 Производство кранов для строительства Құрылысқа арналған крандарды жасау
28223 Производство оборудования непрерывного транспорта Үздіксіз көлік жабдығын жасау
28224 Производство лифтов Лифт жасау
28225 Производство авто- и электропогрузчиков Авто және электр тиегіштерді жасау
28229 Производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудования Өзге көтергіш-көліктік, тиегіш-түсіргіш және қойма жабдықтарын жасау
2823 Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа)
28230 Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа)
2824 Производство ручных электрических инструментов Қол электр құралдарын жасау
28240 Производство ручных электрических инструментов Қол электр құралдарын жасау
2825 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдығын жасау
28251 Производство холодильного или морозильного оборудования Тоңазытқыш немесе мұздатқыш жабдығын жасау
28252 Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов Ауа кондиционерлерін, желдеткіштерін жасау
2829 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтарды жасау
28291 Производство весоизмерительного оборудования (кроме лабораторных весов) Салмақ өлшеуіш жабдықтарын жасау (зертхана таразыларынан басқа)
28292 Производство фильтрующего и очистительного оборудования Сүзгіш және тазалауыш жабдықтарды жасау
28293 Производство оборудования для распыления и разбрызгивания жидкостей или порошков Сұйықтықтарды немесе ұнтақтарды бүрку немесе себуге арналған жабдықтарды жасау
28294 Производство упаковочных и оберточных машин Буып-түю және орау машиналарын жасау
28295 Производство оборудования и аппаратуры для химических процессов Химиялық процестерге арналған жабдықтар мен аппаратураны жасау
28296 Производство чертежных, разметочных и измерительных инструментов Сызу, белгілеу және өлшеу аспаптарын жасау
28299 Производство прочих машин и оборудования, деталей и узлов Өзге машиналар мен жабдықтарды, бөлшектер мен түйіндерді жасау
283 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
2830 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
28301 Производство сельскохозяйственных тракторов (без ремонта) Ауыл шаруашылығы тракторларын шығару (жөндеусіз)
28302 Производство сельскохозяйственных машин Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау
28303 Производство оборудования для животноводства и кормопроизводства Мал шаруашылығы мен жем-шөп өндірісіне арналған жабдықтарды өндіру
28304 Производство лесозаготовительного и мелиоративного оборудования Ағаш дайындау және мелиоративті жабдықтарды өндіру
284 Производство оборудования для обработки металлов давлением и механических станков Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктарды өндіру
2841 Производство оборудования для обработки металлов давлением Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты өндіру
28411 Производство станков для обработки металлов лазером и станков аналогичных Металдарды лазермен және осыған ұқсас станоктарды өңдеуге арналған станоктар өндіру
28412 Производство токарных, расточных, сверлильных и фрезерных станков Токарлық өңдеу, майдалау, бұрғылау, жоңғылау станоктарын өндіру
28413 Производство прочих металлорежущих станков Өзге де металл кескіш станоктар өндіру
28414 Производство частей и приспособлений к металлообрабатывающим станкам Металл өңдегіш станоктардың құралдары мен бөлшектерін өндіру
2849 Производство прочих металлообрабатывающих станков Өзге де металл өңдейтін станоктар өндіру
28491 Производство станков для обработки камня, дерева и материалов твердых аналогичных Тасты, ағашты және осыған ұқсас қатты материалдарды өңдеуге арналған станоктар өндіру
28492 Производство оборудования для пайки и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска и газотермического напыления Дәнекерлеу мен пісіру, үстіртін жіберу және газотермикалық бүрку үшін машиналар мен аппараттарға арналған жабдықтарды өндіру
28499 Производство частей и приспособлений прочих станков Өзге де станоктардың бөліктері мен аспаптарын өндіру
289 Производство прочих видов техники специального назначения Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін шығару
2891 Производство машин и оборудования для металлургии Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру
28910 Производство машин и оборудования для металлургии (без ремонта) Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру (жөндеусіз)
2892 Производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства Кен өндіру өнеркәсібінде, жер асты қазба жұмыстары мен құрылысқа арналған техниканы өндіру
28921 Производство горношахтного и горнорудного оборудования Тау-кен қазушы және тау-кен жабдықтарын шығару
28922 Производство дорожных и землеройных машин Жол және жер қазу машиналарын шығару
28923 Производство строительных машин Құрылыс машиналарын шығару
28924 Производство оборудования для обработки строительных материалов Құрылыс материалдарын өңдеуге арналған жабдықтарды өндіру
28925 Производство оборудования для торфяной промышленности Шымтезек өнеркәсібіне арналған жабдықтарды өндіру
2893 Производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру
28930 Производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий (без ремонта) Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру (жөндеусіз)
2894 Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий Тоқыма, тігін, үлбір және былғары бұйымдарын дайындауға арналған жабдықты жасау
28941 Производство машин и оборудования для текстильной промышленности Тоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28942 Производство машин и оборудования для швейной и трикотажной промышленности Тігін және тоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28943 Производство швейных машин бытового назначения Тұрмыстық мақсаттағы тігін машиналарын жасау
28944 Производство машин и оборудования для обувной, меховой, кожевенной и кожгалантерейной промышленности Аяқ киім, аң терісінен, тері және тері галантереялық өнеркәсіпке арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28945 Производство специального оборудования для предприятий бытового обслуживания Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорнына арналған арнайы жабдықтарды жасау
28946 Производство оборудования для получения химического волокна Химиялық талшықтарды алуға арналған жабдықтарды жасау
2895 Производство техники для изготовления бумаги и картона Қағазды және қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау
28950 Производство техники для изготовления бумаги и картона (без ремонта) Қағазды және қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау (жөндеусіз)
2896 Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов Резеңке, пластмасса және басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге арналған жабдықты жасау
28960 Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов Резеңке, пластмасса және басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге арналған жабдықты жасау
2899 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсатқа арналған басқа машиналар мен жабдықтарды жасау
28991 Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования Мұнай кәсіпшілігінің және геологтық барлаудың бұрғылау жабдықтарын жасау
28992 Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования Мұнай және газды қайта өңдеу жабдықтарын жасау
28993 Производство специального технологического оборудования для электронной промышленности Электронды өнеркәсіпке арналған арнайы технологиялық жабдықтарды жасау
28994 Производство технологического оборудования для стекольной промышленности Шыны өндірісіне арналған технологиялық жабдықтарды жасау
28995 Производство технологического оборудования для полиграфической промышленности Полиграфиялық өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдықтарды жасау
28996 Производство каруселей, качелей, тиров и других аттракционов Әткеншектерді, алтыбақандарды, тирлерді және басқа да ойын-сауық жабдығын жасау
28999 Производство других машин специального назначения Арнайы мақсаттағы басқа машиналар жасау
29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау
291 Производство автотранспортных средств Автокөлік құралдарын жасау
2910 Производство автотранспортных средств Автокөлік құралдарын жасау
29101 Производство автомобилей и других моторных транспортных средств Автомобиль және басқа да моторлы көлік құралдарын жасау
29102 Производство двигателей Қозғалтқыштарды жасау
292 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцепов Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау
2920 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцепов Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау
29201 Производство кузовов для автомобилей Автомобильдерге арналған шанақтарды жасау
29202 Производство прицепов и полуприцепов Тіркемелерді және жартылай тіркемелерді жасау
293 Производство частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
2931 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтарды жасау
29310 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (без ремонта) Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтарды жасау (жөндеусіз)
2932 Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа да бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
29321 Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа да бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
29322 Производство гаражного и автозаправочного оборудования Гаражды және авто құю жабдықтарын жасау
30 Производство прочих транспортных средств Өзге де көлік құралдарын жасау
301 Производство морских судов и лодок Теңіз кемелерін және қайықтарды жасау
3011 Строительство кораблей и плавучих конструкций Кеме және қалқымалы конструкцияларды жасау
30110 Строительство кораблей и плавучих конструкций Кеме және қалқымалы конструкцияларды жасау
3012 Строительство прогулочных и спортивных лодок Ойын-сауық және спорт қайықтарын жасау
30120 Строительство прогулочных и спортивных лодок Ойын-сауық және спорт қайықтарын жасау
302 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
3020 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
30200 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау (жөндеусіз)
303 Производство воздушных и космических летательных аппаратов Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын жасау
3030 Производство воздушной, космической и т.п. техники Әуе, ғарыш және т.с.с техникаларын жасау
30301 Производство летательных аппаратов Ұшу аппараттарын жасау
30302 Производство космических летательных аппаратов Ғарыштық ұшу аппараттарын жасау
304 Производство военных боевых автотранспортных средств Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
3040 Производство военных боевых автотранспортных средств Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
30400 Производство военных боевых автотранспортных средств Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
309 Производство транспортного оборудования, не включенного в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау
3091 Производство мотоциклов Мотоцикл жасау
30910 Производство мотоциклов Мотоцикл жасау
3092 Производство велосипедов и инвалидных колясок/кресел Велосипедтерді және мүгедектерге арналған арбаларды/креслоларды жасау
30921 Производство велосипедов Велосипедтерді жасау
30922 Производство инвалидных колясок/кресел Мүгедектерге арналған арбаларды/креслоларды жасау
30923 Производство детских колясок Балалар арбасын жасау
3099 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау
30990 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау
31 Производство мебели Жиһаз жасау
310 Производство мебели Жиһаз жасау
3101 Производство офисной и студийной мебели Кеңсе және студия жиһазын жасау
31011 Производство стульев и другой мебели для сидения Отыруға арналған орындықтар және басқа да жиһаз жасау
31012 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Сауда кеңселері мен кәсіпорындарына арналған жиһаз жасау
3102 Производство кухонной мебели Ас үй жиһазын жасау
31020 Производство кухонной мебели Ас үй жиһазын жасау
3103 Производство матрасов Матрас жасау
31030 Производство матрасов Матрас жасау
3109 Производство прочей мебели Жиһаздың басқа түрлерін жасау
31090 Производство прочей мебели Жиһаздың басқа түрлерін жасау
32 Производство прочих готовых изделий Өзге дайын бұйымдарды жасау
321 Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий Зергерлік бұйымдарды, бижутерияларды және ұқсас бұйымдарды жасау
3211 Чеканка/выпуск монет и медалей Тиындарды және медальдарды соғу/шығару
32110 Чеканка/выпуск монет и медалей Тиындарды және медальдарды соғу/шығару
3212 Производство ювелирных изделий Зергерлік бұйымдарды жасау
32120 Производство ювелирных изделий Зергерлік бұйымдарды жасау
3213 Производство бижутерии и аналогичных изделий Бижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау
32130 Производство бижутерии и аналогичных изделий Бижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау
322 Производство музыкальных инструментов Музыкалық аспаптарды жасау
3220 Производство музыкальных инструментов Музыкалық аспаптарды жасау
32200 Производство музыкальных инструментов (без ремонта) Музыкалық аспаптарды жасау (жөндеусіз)
323 Производство спортивных товаров Спорт тауарларын жасау
3230 Производство спортивных товаров Спорт тауарларын жасау
32300 Производство спортивных товаров Спорт тауарларын жасау
324 Производство игр и игрушек Ойындарды және ойыншықтарды жасау
3240 Производство игр и игрушек Ойындарды және ойыншықтарды жасау
32400 Производство игр и игрушек Ойындарды және ойыншықтарды жасау
325 Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау
3250 Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау
32501 Производство цементов, используемых в медицине Медицинада пайдаланылатын цемент жасау
32502 Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования Медициналық құралдарды, аппараттар мен жабдықты жасау
32503 Производство хирургических и ортопедических приспособлений Хирургиялық және ортопедиялық құрылғыларды жасау
32504 Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели Медициналық, хирургиялық, стоматологиялық және ветеринарлық жиһаз жасау
329 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды жасау
3291 Производство метел и щеток Сыпырғыштар мен щетка жасау
32910 Производство метел и щеток Сыпырғыштар мен щетка жасау
3299 Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдерді жасау
32991 Производство канцелярских изделий Кеңсе бұйымдарын жасау
32992 Производство изделий металлической галантереи Металл галантерея бұйымдарын жасау
32993 Производство сувенирных изделий Кәдесый өнімдерін өндіру
32999 Производство прочих изделий Өзге де бұйымдарды жасау
33 Ремонт и установка машин и оборудования Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
331 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу
3311 Ремонт готовых металлических изделий Дайын металл бұйымдарды жөндеу
33111 Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров Металл цистерналарды, резервуарларды және контейнерлерді жөндеу
33112 Ремонт радиаторов и котлов центрального отопления Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарын жөндеу
33113 Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопления Орталық жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын жөндеу
33114 Ремонт огнестрельного оружия и артиллерийский орудий Дәрімен атылатын қару мен артиллериялық аспапты жөндеу
33115 Ремонт металлических бочек и аналогичных емкостей Металл бөшкелерді және ұқсас сыйымдылықтарды жөндеу
33119 Ремонт прочих металлических изделий Басқа да металл бұйымдарды жөндеу
3312 Ремонт машин и оборудования Машиналар мен жабдықты жөндеу
33121 Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования Механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33122 Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения Жалпы мақсаттағы басқа да жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33123 Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства Ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33124 Ремонт и техническое обслуживание станков Станоктарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33125 Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения Арнайы мақсаттағы басқа да машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33126 Ремонт и техническое обслуживание офисных машин и вычислительной техники Кеңсе машиналарын және есептеуіш техникаларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3313 Ремонт электронного и оптического оборудования Электрондық және оптикалық жабдықты жөндеу
33131 Ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33132 Ремонт контрольного оборудования Бақылау жабдығын жөндеу
33133 Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования Сәулелендіргіш, электромедициналық және электротерапевтік жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33134 Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и фотографического оборудования Оптикалық аспаптарды және фотографиялық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3314 Ремонт электрического оборудования Электрлі жабдықтарды жөндеу
33141 Ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов Электромоторлар, генераторларды және трансформаторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33142 Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры Электр бөлу және реттеу аппаратураларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33143 Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования Электр жарықтандыру жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33149 Ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории Басқа санаттарға кірмеген, өзге де электр жабдықтарын техникалық күту және жөндеу
3315 Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок Кемелерді және қайықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33151 Ремонт и техническое обслуживание кораблей Кемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33152 Ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодок Спорт және серуендету қайықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3316 Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов Әуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33160 Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических судов Әуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3317 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33171 Ремонт подвижного состава железных дорог Темір жолдардың жылжымалы құрамын жөндеу
33172 Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов Трамвайларды, метро вагондарын және троллейбустарды жөндеу
33179 Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көлік құралдары мен жабдықтарын жөндеу
3319 Ремонт прочего оборудования Өзге де жабдықтарды жөндеу
33190 Ремонт прочего оборудования Өзге де жабдықтарды жөндеу
332 Монтаж промышленной техники и оборудования Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
3320 Монтаж промышленной техники и оборудования Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
33200 Монтаж промышленной техники и оборудования Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
D ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ, ГАЗ, БУ БЕРУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ
35 Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау
351 Производство, передача и распределение электроэнергии Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу
3511 Производство электроэнергии Электр энергиясын өндіру
35111 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35112 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35113 Производство электроэнергии ядерными (атомными) электростанциями Ядролық (атом) электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35114 Производство электроэнергии прочими электростанциями Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
3512 Передача электроэнергии Электр энергиясын беру
35120 Передача электроэнергии Электр энергиясын беру
3513 Распределение электроэнергии Электр энергиясын бөлу
35130 Распределение электроэнергии Электр энергиясын бөлу
3514 Продажа электроэнергии потребителю Электр энергиясын тұтынушыға сату
35140 Продажа электроэнергии потребителю Электр энергиясын тұтынушыға сату
352 Производство и распределение газообразного топлива Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу
3521 Производство газообразного топлива Газ тәрізді отынды өндіру
35210 Производство газообразного топлива Газ тәрізді отынды өндіру
3522 Распределение газообразного топлива по трубопроводам Құбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу
35220 Распределение газообразного топлива по трубопроводам Құбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу
3523 Продажа газообразного топлива по трубопроводам Газ тәрізді отынды құбырлар арқылы сату
35230 Продажа газообразного топлива по трубопроводам Газ тәрізді отынды құбырлар арқылы сату
353 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха Бу беру және ауа баптау жүйелері
3530 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха Бу беру және ауа баптау жүйелері
35301 Производство тепловой энергии тепловыми сетями Жылу желілерінің жылу энергиясын өндіруі
35302 Производство тепловой энергии самостоятельными котельными Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі
35303 Теплоснабжение Жылумен жабдықтау
35304 Кондиционирование воздуха Ауа баптау
E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ; КӘРІЗ ЖҮЙЕСІ, ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЖИНАЛУЫН ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫН БАҚЫЛАУ
36 Сбор, обработка и распределение воды Суды жинау, өңдеу және бөлу
360 Сбор, обработка и распределение воды Суды жинау, өңдеу және бөлу
3600 Сбор, обработка и распределение воды Суды жинау, өңдеу және бөлу
36000 Сбор, обработка и распределение воды Суды жинау, өңдеу және бөлу
37 Канализационная система Кәріз жүйесі
370 Канализационная система Кәріз жүйесі
3700 Канализационная система Кәріз жүйесі
37000 Канализационная система Кәріз жүйесі
38 Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату
381 Сбор отходов Қалдықтарды жинау
3811 Сбор неопасных отходов Қауіпсіз қалдықтарды жинау
38110 Сбор неопасных отходов Қауіпсіз қалдықтарды жинау
3812 Сбор опасных отходов Қауіпті қалдықтарды жинау
38120 Сбор опасных отходов Қауіпті қалдықтарды жинау
382 Обработка и удаление отходов Қалдықтарды өңдеу және жою
3821 Обработка и удаление неопасных отходов Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою
38210 Обработка и удаление неопасных отходов Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою
3822 Обработка и удаление опасных отходов Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
38220 Обработка и удаление опасных отходов Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
383 Утилизация отходов Қалдықтарды кәдеге жарату
3831 Ликвидация отходов Қалдықтарды жою
38310 Ликвидация отходов Қалдықтарды жою
3832 Утилизация отсортированных материалов Сұрыпталған материалдарды кәдеге жарату
38321 Переработка отходов и лома черных металлов Қара металдың қалдықтары мен сынықтарын қайта өңдеу
38322 Переработка отходов и лома цветных металлов Түсті металдардың қалдықтары мен сынықтарын қайта өңдеу
38323 Обработка неметаллических отходов Металл емес қалдықтарды өңдеу
39 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
390 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
3900 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
39000 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
F СТРОИТЕЛЬСТВО ҚҰРЫЛЫС
41 Строительство зданий и сооружений Ғимараттар мен құрылыстарды салу
411 Разработка строительных проектов Құрылыс жобаларын әзірлеу
4110 Разработка строительных проектов Құрылыс жобаларын әзірлеу
41100 Разработка строительных проектов Құрылыс жобаларын әзірлеу
412 Строительство жилых и нежилых зданий Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
4120 Строительство жилых и нежилых зданий Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
41201 Строительство жилых зданий Тұрғын үй ғимараттарының құрылысы
41202 Строительство нежилых зданий Тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
42 Гражданское строительство Азаматтық құрылыс
421 Строительство автомобильных и железных дорог Автомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы
4211 Строительство дорог и шоссе Жолдар мен тас жолдардың құрылысы
42110 Строительство дорог и шоссе Жолдар мен тас жолдардың құрылысы
4212 Строительство железных дорог и метро Темір жолдар және метро құрылысы
42120 Строительство железных дорог и метро Темір жолдар және метро құрылысы
4213 Строительство мостов и туннелей Көпірлер мен туннельдер құрылысы
42130 Строительство мостов и туннелей Көпірлер мен туннельдер құрылысы
422 Строительство инженерных сооружений Инженерлік құрылыстарды салу
4221 Строительство распределительных инженерных объектов Таратушы инженерлік объектілердің құрылысы
42211 Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов Мұнай және газ магистраль құбырларының құрылысы
42212 Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации Сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне арналған құбырлардың құрылысы
42219 Строительство прочих распределительных инженерных сооружений Өзге де бөліп таратқыш инженерлік құрылыстарды салу
4222 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями Электр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз етуге арналған бөліп таратқыш объектілердің құрылысы
42220 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями Электр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз етуге арналған бөліп таратқыш объектілердің құрылысы
429 Строительство прочих объектов гражданского строительства Азаматтық құрылыстың өзге де объектілерінің құрылысы
4291 Строительство водных сооружений Су құрылыстарын салу
42910 Строительство водных сооружений Су құрылыстарын салу
4299 Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық құрылыстың басқа объектілерінің құрылысы
42990 Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық құрылыстың басқа объектілерінің құрылысы
43 Специализированные строительные работы Мамандандырылған құрылыс жұмыстары
431 Снос существующих сооружений и подготовка площадки для строительства Бұрыннан бар ғимараттарды құлату және құрылыс үшін алаңдар дайындау
4311 Разборка и снос зданий Ғимараттарды бөлшектеу және құлату
43110 Разборка и снос зданий Ғимараттарды бөлшектеу және құлату
4312 Подготовительные работы на стройплощадке Құрылыс алаңындағы дайындық жұмыстары
43121 Земляные работы Жер жұмыстары
43122 Взрывные работы Жарылыс жұмыстары
43123 Специальные работы в грунтах Топырақтағы арнайы жұмыстар
4313 Разведочное бурение Барлау мақсатымен бұрғылау
43130 Разведочное бурение Барлау мақсатымен бұрғылау
432 Электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные работы Электротехникалық, слесарлық және өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
4321 Электротехнические и монтажные работы Электротехникалық және монтаж жұмыстары
43210 Электротехнические и монтажные работы Электротехникалық және монтаж жұмыстары
4322 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха Сумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау
43220 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха Сумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау
4329 Прочие строительно-монтажные работы Өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
43291 Изоляционные работы Оқшаулау жұмыстары
43298 Прочие строительно-монтажные работы Өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
43299 Пуск и наладка смонтированного оборудования Құрастырылған жабдықты қосу және реттеу
433 Отделочные работы Әрлеу жұмыстары
4331 Штукатурные работы Сылақ жұмыстары
43310 Штукатурные работы Сылақ жұмыстары
4332 Столярные и плотницкие работы Ағаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары
43320 Столярные и плотницкие работы Ағаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары
4333 Работы по покрытию полов и облицовке стен Еденге жабын төсеу және қабырғаларды қаптау жұмыстары
43330 Работы по покрытию полов и облицовке стен Еденге жабын төсеу және қабырғаларды қаптау жұмыстары
4334 Малярные и стекольные работы Сырлау және шыны жұмыстары
43340 Малярные и стекольные работы Сырлау және шыны жұмыстары
4339 Прочие отделочные работы Өзге де әрлеу жұмыстары
43390 Прочие отделочные работы Өзге де әрлеу жұмыстары
439 Прочие специализированные строительные работы Өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
4391 Кровельные работы Төбе жабу жұмыстары
43910 Кровельные работы Төбе жабу жұмыстары
4399 Прочие специализированные строительные работы, не вошедшие в другие группировки Басқа топтамаларға кірмеген өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
43991 Строительство шахт Шахталар құрылысы
43992 Водохозяйственное строительство и культурно-технические работы Су шаруашылығы құрылысы және мәдени-техникалық жұмыстар
43993 Аренда строительного оборудования с оператором Құрылыс жабдығын операторымен жалға беру
43999 Прочие строительные работы, требующие специальных профессий Арнайы кәсіптерді талап ететін өзге де құрылыс жұмыстары
G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ КӨТЕРМЕ ЖӘНЕ БӨЛШЕК САУДА; АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ МОТОЦИКЛДЕРДІ ЖӨНДЕУ
45 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудада сату және оларды жөндеу
451 Продажа автомобилей Автомобильдерді сату
4511 Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын сату
45111 Оптовая продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын көтерме саудада сату
45112 Розничная продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
4519 Продажа прочих автотранспортных средств Өзге де автокөлік құралдарын сату
45191 Оптовая продажа прочих автотранспортных средств Өзге де автокөлік құралдарын көтерме саудада сату
45192 Розничная продажа прочих автотранспортных средств Өзге де автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
452 Техобслуживание и ремонт транспортных средств Көлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
4520 Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств Автокөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
45200 Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств Автокөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
453 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Автомобильдер бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату
4531 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды көтерме саудада сату
45310 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды көтерме саудада сату
4532 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды бөлшек саудада сату
45320 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды бөлшек саудада сату
454 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
4540 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
45401 Оптовая продажа мотоциклов, мотороллеров, деталей и принадлежностей к ним Мотоцикл, мотороллер, олардың бөлшектері мен құрал-саймандарын көтерме саудада сату
45402 Розничная продажа мотоциклов, мотороллеров, деталей и принадлежностей к ним Мотоцикл, мотороллер, олардың бөлшектері мен құрал-саймандарын бөлшек саудада сату
45403 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров Мотоциклдерге және мотороллерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
46 Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме сауда
461 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату
4611 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами Ауыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46110 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами Ауыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4612 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами Отындарды, кендерді, металдар және химиялық заттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46120 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами Отындарды, кендерді, металдар және химиялық заттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4613 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами Сүрек және құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
46130 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами Сүрек және құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
4614 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами Машиналарды, жабдықтарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін сату жөніндегі агенттердің қызметі
46140 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами Машиналарды, жабдықтарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін сату жөніндегі агенттердің қызметі
4615 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями Жиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге де металл бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46150 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями Жиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге де металл бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4616 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46160 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4617 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Сусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, сату жөніндегі агенттердің қызметі
46170 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Сусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, сату жөніндегі агенттердің қызметі
4618 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
46180 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
4619 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента Түрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46190 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента Түрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
462 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными Ауыл шаруашылығы шикізатын және малды тірідей көтерме саудада сату
4621 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных Астық, өңделмеген темекіні, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных Астық, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
46212 Оптовая торговля необработанным табаком Өңделмеген темекіні көтерме саудада сату
4622 Оптовая торговля цветами и другими растениями Гүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
46220 Оптовая торговля цветами и другими растениями Гүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
4623 Оптовая торговля живыми животными Малдарды тірідей көтерме саудада сату
46230 Оптовая торговля живыми животными Малдарды тірідей көтерме саудада сату
4624 Оптовая торговля шкурами и кожей Тері мен былғарыны көтерме саудада сату
46240 Оптовая торговля шкурами и кожей Тері мен былғарыны көтерме саудада сату
463 Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
4631 Оптовая торговля фруктами и овощами Жемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
46310 Оптовая торговля фруктами и овощами Жемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
4632 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами Ет және ет өнімдерін көтерме саудада сату
46320 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами Ет және ет өнімдерін көтерме саудада сату
4633 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами Сүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату
46330 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами Сүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату
4634 Оптовая торговля напитками Сусындарды көтерме саудада сату
46341 Оптовая торговля напитками Сусындарды көтерме саудада сату
46342 Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше), включая оптово-продовольственные распределительные центры Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын дүкендерде сусындарды көтерме саудада сату, көтерме азық-түлікті тарату орталықтарын қоса алғанда
4635 Оптовая торговля табачными изделиями Темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
46350 Оптовая торговля табачными изделиями Темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
4636 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями Қант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату
46360 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями Қант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату
4637 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями Кофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату
46370 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями Кофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату
4638 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков Балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді қоса алғанда, өзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату
46381 Оптовая торговля рыбой и рыбными продуктами Балық және балық өнімдерін көтерме саудада сату
46389 Оптовая торговля прочими продуктами питания Өзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату
4639 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями Тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме саудада сату
46390 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями Тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме саудада сату
464 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения Тұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату
4641 Оптовая торговля текстильными товарами Тоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
46410 Оптовая торговля текстильными товарами Тоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
4642 Оптовая торговля одеждой и обувью Киімді мен аяқ киімдерді көтерме саудада сату
46421 Оптовая торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями Тоқыма және шұлық бұйымдарын көтерме саудада сату
46422 Оптовая торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий Тоқыма және шұлық бұйымдардан басқа, киімдерді көтерме саудада сату
46423 Оптовая торговля обувью Аяқ киімді көтерме саудада сату
4643 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой Электр, радио тауарларын және телеаппаратураларды көтерме саудада сату
46431 Оптовая торговля электробытовой техникой Электртұрмыстық техниканы көтерме саудада сату
46432 Оптовая торговля радиоэлектронной аппаратурой Радиоэлектронды аппаратураны көтерме саудада сату
4644 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами Кәрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату
46440 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами Кәрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату
4645 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой Парфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
46450 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой Парфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
4646 Оптовая торговля фармацевтическими товарами Фармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
46460 Оптовая торговля фармацевтическими товарами Фармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
4647 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием Жиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату
46470 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием Жиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату
4648 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями Сағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату
46480 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями Сағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату
4649 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами Өзге де тұрмыстық тауарларды көтерме саудада сату
46491 Оптовая торговля школьно-письменными принадлежностями Мектептік-жазу керек-жарақтарын көтерме саудада сату
46492 Оптовая торговля музыкальными инструментами и другими культтоварами Музыкалық аспаптарды және өзге де мәдениет тауарларын көтерме саудада сату
46499 Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребления Өзге де азық-түлік емес көп қолданылатын тауарларды көтерме саудада сату
465 Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием Ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды көтерме саудада сату
4651 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением Компьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату
46510 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением Компьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату
4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему Электронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
46520 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему Электронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
466 Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и запасными частями Өзге де техникаларды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді көтерме саудада сату
4661 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями Ауыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
46610 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями Ауыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
4662 Оптовая торговля механическими станками Механикалық станоктарды көтерме саудада сату
46620 Оптовая торговля механическими станками Механикалық станоктарды көтерме саудада сату
4663 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства Кен өндіруге және азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме саудада сату
46630 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства Кен өндіруге және азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме саудада сату
4664 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств Тоқыма, тігін және трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме саудада сату
46640 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств Тоқыма, тігін және трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме саудада сату
4665 Оптовая торговля офисной мебелью Кеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
46650 Оптовая торговля офисной мебелью Кеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
4666 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием Өзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
46660 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием Өзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
4669 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием Өзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
46690 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием Өзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
467 Прочие услуги оптовой торговли Көтерме сауданың өзге де қызметтері
4671 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Қатты, сұйық және газ тәрізді отынды және осыларға ұқсас өнімдерді көтерме саудада сату
46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом Шикі мұнай мен ілеспе газды көтерме саудада сату
46712 Оптовая торговля природным (горючим) газом Табиғи (жанатын) газды көтерме саудада сату
46713 Оптовая торговля каменным углем Тас көмірді көтерме саудада сату
46714 Оптовая торговля лигнитом (бурым углем) Лигнитті (қоңыр көмірді) көтерме саудада сату
46715 Оптовая торговля авиационным бензином и керосином Авиация бензинін және жермайды көтерме саудада сату
46716 Оптовая торговля автомобильным бензином Автомобиль бензинін көтерме саудада сату
46717 Оптовая торговля дизельным топливом Дизель отынын көтерме саудада сату
46718 Оптовая торговля мазутом топочным Отын мазутын көтерме саудада сату
46719 Оптовая торговля прочим топливом Өзге де отынды көтерме саудада сату
4672 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами Металды және металл кендерін көтерме саудада сату
46721 Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов Қара және түсті металл кендерін көтерме саудада сату
46722 Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем Шойын, болат және олардың құймасын көтерме саудада сату
46723 Оптовая торговля редкоземельными и цветными металлами и их литьем Сирек кездесетін және түсті металдарды және олардың құймасын көтерме саудада сату
46724 Оптовая торговля драгоценными металлами Асыл металдарды көтерме саудада сату
4673 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием Ағаш материалдарын, құрылыс материалдарын және сантехникалық жабдықтарды көтерме саудада сату
46731 Оптовая торговля стеклом строительным Құрылыс шынысын көтерме саудада сату
46732 Оптовая торговля цементом, песком и гравием Цемент, құм және қиыршық тасты көтерме саудада сату
46733 Оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов Бетон, цемент, ғаныштан және осыларға ұқсас материалдардан жасалған бұйымдарды көтерме саудада сату
46734 Оптовая торговля лакокрасочной продукцией, обоями и напольными покрытиями Лак-бояу өнімдерін, тұсқағаздар мен еден төсемдерін көтерме саудада сату
46735 Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины Сүрек және сүректі өңдеу өнімдерін көтерме саудада сату
46736 Оптовая торговля строительными металлическими конструкциями Құрылыстық металл конструкцияларды көтерме саудада сату
46737 Оптовая торговля сантехническим оборудованием Сантехникалық жабдықты көтерме саудада сату
46738 Оптовая торговля стеновыми блоками Қабырға блоктарын көтерме саудада сату
4674 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем Металл бұйымдарды, су құбырын және жылытатын жабдықтар мен мүліктерді көтерме саудада сату
46740 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем Металл бұйымдарды, су құбырын және жылытатын жабдықтар мен мүліктерді көтерме саудада сату
4675 Оптовая торговля химической продукцией Химиялық өнімді көтерме саудада сату
46751 Оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктами Химиялық заттарды және химиялық өнімдерді көтерме саудада сату
46752 Оптовая торговля резинотехническими изделиями Резеңке техникалық бұйымдарды көтерме саудада сату
46753 Оптовая торговля минеральными удобрениями Минералды тыңайтқыштарды көтерме саудада сату
46754 Оптовая торговля пестицидами и прочими агрохимическими продуктами Пестицид және өзге де агрохимиялық өнімдерді көтерме саудада сату
4676 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Өзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
46761 Оптовая торговля пластическими массами в первичной форме и синтетическим каучуком Бастапқы түрдегі пластмассаны және синтетикалық каучукты көтерме саудада сату
46762 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Өзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
46763 Оптовая торговля драгоценными камнями Асыл тастарды көтерме саудада сату
4677 Оптовая торговля отходами и ломом Қалдықтарды және сынықтарды көтерме саудада сату
46771 Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов Қара және түсті металл сынықтары мен қалдықтарын көтерме саудада сату
46772 Оптовая торговля ломом драгоценных металлов и драгоценных камней Бағалы металдар мен бағалы тастардың сынықтарын көтерме саудада сату
46779 Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом Өзге де металл емес қалдықтар мен сынықтарды көтерме саудада сату
469 Неспециализированная оптовая торговля Мамандандырылмаған көтерме сауда
4690 Неспециализированная оптовая торговля Мамандандырылмаған көтерме сауда
46901 Оптовая торговля полудрагоценными камнями Жартылай асыл тастарды көтерме саудада сату
46902 Оптовая торговля мореным дубом Еменді көтерме саудада сату
46903 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше), включая оптово-продовольственные распределительные центры Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілерінде қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сату, көтерме азық-түлікті тарату орталықтарын қоса алғанда
46908 Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировки Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарларды мамандандырылған көтерме саудада сату
46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации Қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сату
47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда
471 Розничная торговля в неспециализированных магазинах Мамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда
4711 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями Мамандандырылмаған дүкендерде көбінесе тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47111 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Мамандандырылмаған дүкендерде сусындар мен темекі бұйымдарын қоса, көбінесе тамақ өнімдерін бөлшек саудада сату
47112 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылмаған дүкендерде сусындар мен темекі бұйымдарын қоса, көбінесе тамақ өнімдерін бөлшек саудада сату
4719 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
47191 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
47192 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
472 Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін және темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4721 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
47211 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
47212 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
4722 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін бөлшек саудада сату
47221 Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде тауық, қыр құсы және олардан жасалған өнімдерді бөлшек саудада сату
47222 Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тауық, қыр құсы және олардан жасалған өнімдерді бөлшек саудада сату
47223 Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін өзге де бөлшек саудада сату
47229 Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін өзге де бөлшек саудада сату
4723 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
47231 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
47232 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
4724 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
47241 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
47242 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдерін, ұннан жасалған және қантты кондитерлік өнімдерді бөлшек саудада сату
4725 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
47251 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
47252 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
4726 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47261 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47262 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4729 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
47291 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
47292 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
473 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
4730 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
47300 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
474 Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
4741 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
47411 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
47412 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
4742 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
47421 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
47422 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
4743 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
47431 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах Мамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
47432 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
475